آرایش ترمی
آرایش ترمی دوره پزشکی عمومی
ترم اول : در این ترم 19 واحد به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 روان شناسی 10408 2 واحد نظری
2 آناتومی تنه تئوری 1040706 5/2 واحد نظری
3 آناتومی تنه عملی 1040707 5/1 واحد عملی
4 بیوشیمی (1) 10140403 2 واحد نظری
5 فیزیک پزشکی 101401 2 واحد نظری
6 زبان پیش دانشگاهی 242215 4 واحد نظری
7 اندیشه اسلامی (1) 7011 2 واحد نظری
8 تربیت بدنی (1) 142304 1 واحد عملی
9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 7042 2 واحد نظری
جمع واحد : 19 واحد

توضیحات :
- زبان پیش دانشگاهی برای تمام دانشجویان ورودی پزشکی یاسوج اجباری می باشد .
- درس فیزیک پزشکی 8 ساعت بصورت عملی در آزمایشگاه فیزیک پزشکی تدریس می گردد و قسمتی از نمره پایان ترم ( 5/1 نمره ) به این بخش اختصاص می یابد .
- اساتید برای تمامی دروس این دوره میبایست طرح درس تهیه نموده و ضمن ارائه به آموزش به اطلاع دانشجویان نیز رسانده شود و در این طرح درسها بایستی اهداف رفتاری دانشجویان تعریف شود .

ترم دوم :
 در این ترم 5/19 واحد به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 تئوری بیوشیمی (2) 1040404 3 واحد نظری
2 آزمایشگاه بیوشیمی (1) 1040402 1 واحد عملی
3 آناتومی اندام تئوری 1040704 5/1 واحد نظری
4 آناتومی اندام عملی 1040705 5/1 واحد عملی
5 بهداشت (1) 1041401 2 واحد نظری
6 بافت شناسی عمومی تئوری 10142703 1 واحد نظری
7 بافت شناسی عمومی عملی 10142704 5/. واحد عملی
8 ادبیات فارسی 292620 3 واحد نظری
9 زبان عمومی (1) 30252101 2 واحد نظری
10 اخلاق اسلامی 7022 2 واحد نظری
11 تفسیر موضوعی قرآن 7051 2 واحد نظری
جمع واحد : 5/19 واحد

توضیحات :
- در درس زبان عمومی (1) میزان 20% این درس بصورت عملی در آزمایشگاه زبان دانشکده پزشکی با هدف توانمندسازی دانشجویان در مکالمه و استفاده کاربردی از زبان عمومی تدریس می گردد و به همین میزان از نمره درس به فعالیت و امتحان این قسمت اختصاص داده می شود.
- درس بافت شناسی بصورت دانشجو محور با نظارت استاد ارائه می گردد بدین صورت که 50% درس توسط دانشجویان ارائه میشود و 50% مابقی توسط استاد ارائه شده و حتماً لازم است که استاد 50% ارائه شده توسط دانشجویان را نیز تکمیل نماید .

ترم سوم :
در این ترم 5/19 واحد به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 فیزیولوژی (1) 10140601 4 واحد نظری
2 تئوری آناتومی سرو گردن 1040708 2 واحد نظری
3 عملی آناتومی سرو گردن 1040709 1 واحد عملی
4 ژنتیک 10410 2 واحد نظری
5 بهداشت (2) 1041402 2 واحد نظری
6 تغذیه 10420 2 واحد نظری
7 بافت شناسی اختصاصی تئوری 1042705 5/1 واحد نظری
8 بافت شناسی اختصاصی عملی 1042706 1 واحد عملی
9 زبان عمومی (2) 30252102 2 واحد نظری
10 ریشه های انقلاب اسلامی ایران 7031 2 واحد نظری
جمع واحد : 5/19 واحد

توضیحات :
- در درس بهداشت (2) 20-10% درس با هدف توانمند سازی دانشجویان در ارتقای فردی و جستجوی مطالب علمی و ارائه سخنرانی ، به ارائه سمینار توسط دانشجویان اختصاص می یابد . این سمینارها بایستی با عناوین مرتبط با سرفصل درس و توسط استاد تائید گردد و به همین میزان نمره درس به این سمینارها اختصاص می یابد .
- در درس زبان عمومی (2) به میزان 20% این درس بصورت عملی در آزمایشگاه زبان دانشکده پزشکی با هدف توانمند سازی دانشجویان در مکالمه و استفاده کاربردی از زبان عمومی تدریس می گردد و به همین میزان از نمره درس به فعالیت و امتحان این قسمت اختصاص داده می شود .
- درس بافت شناسی بصورت دانشجو محور با نظارت استاد ارائه می گردد . بدین صورت که 50% مباحث توسط دانشجویان ارائه میشود و 50% مابقی توسط استاد و حتماً لازم است که استاد درس 50% ارائه شده توسط دانشجویان را نیز تکمیل نماید .

ترم چهارم :
در این ترم 20 واحد به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 جنین شناسی 10144301 2 واحد نظری
2 فیزیولوژی (2) 10140602 4 واحد نظری
3 آزمایشگاه فیزیولوژی 10140603 1 واحد عملی
4 بهداشت (3) 10141403 2 واحد نظری
5 زبان تخصصی (1) 10141801 3 واحد نظری
6 باکتری شناسی 10142801 3 واحد نظری
7 آزمایشگاه میکروب شناسی 10142803 1 واحد عملی
8 اندیشه اسلامی 7012 2 واحد نظری
9 تاریخ تمدن ایران و اسلام 7041 2 واحد نظری
جمع واحد : 20 واحد

توضیحات :
- در درس جنین شناسی 3 نمره به ارائه سمینار توسط دانشجویان با هدف توانمند سازی دانشجویان در ارتقای فردی و جستجوی مطالب علمی و سخنرانی ، اختصاص یافته است همچنین در این درس 20% بصورت عملی در آزمایشگاه جنین شناسی دانشکده پزشکی مباحثی مانند تخمک گیری – کشت – بلوغ آزمایشگاه و لقاح آزمایشگاهی و تکامل جنینی تا مرحله بلاستوسیز ارائه میگردد .
- در درس باکتری شناسی تلفیق درس عملی و تئوری تا 20% مباحث انجام می پذیرد .

ترم پنجم :
در این ترم 17 واحد به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 انگل شناسی و قارچ شناسی تئوری 10143101 3 واحد نظری
2 انگل شناسی و قارچ شناسی عملی 10143102 1 واحد عملی
3 پاتولوژی عمومی تئوری 10144201 5/3 واحد نظری
4 پاتولوژی عمومی عملی 10144202 5/1 واحد عملی
5 زبان تخصصی (2) 10141802 3 واحد نظری
6 ایمونولوژی 101434 3 واحد ( 5/2واحد نظری و 5/0 واحد عملی )
7 ویروس شناسی 10142802 1 واحد نظری
8 تربیت بدنی (2) 192309 1 واحد عملی
جمع واحد :  17واحد

توضیحات :
- در درس پاتولوژی عمومی 20-10% به سمینار دانشجویی اختصاص داده میشود و مباحث عمومی و عملی با تأکید بر کاربرد بالینی طراحی می گردد .
- در درس ویروس شناسی در سرفصل وزارتخانه چنانچه مقدور باشد 20-10% تغییر داده شود با تأکید بر تدریس ویروسهای شایع و بیماریزا
- در درس انگل شناسی مباحث پاتولوژی بیماریها به میزان 2 ساعت توسط متخصص پاتولوژی و علایم بیماریهای انگلی به میزان 2 ساعت توسط متخصص بیماریهای عفونی تدریس میگردد .
- در درس ایمونولوژی 5/0 واحد بصورت عملی ارائه می گردد که به همین نسبت از نمره پایان ترم به این قسمت اختصاص داده میشود . پس از گذراندن تمام واحدهای فوق توسط دانشجویان پزشکی ، آنها برای شرکت در آزمون جامع علوم پایه پزشکی معرفی میگردند . فقط در صورت نگذراندن 2 واحد دروس عمومی امکان معرفی میباشد . در صورت قبول شدن در آزمون جامع علوم پایه دانشجو وارد مقطع فیزیوپاتولوژی می گردد که واحدهای این دوره به شرح زیر میباشد .

دوره دوم :
فیزیوپاتولوژی این مقطع در دانشکده پزشکی یاسوج به صورت بلاکی شامل 5/32 واحد و در دو ترم ارائه می گردد .
ترم اول فیزیوپاتولوژی ( ترم ششم )
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 بیماریهای قلب و عروق 10145102 2 واحد نظری
2 بیماریهای غدد 10145103 2 واحد نظری
3 بیماریهای تنفس 10145105 2 واحد نظری
4 پاتولوژی اختصاصی (1) 10146401 3 واحد نظری و  عملی
5 نشانه شناسی پزشکی 10146601 4 واحد نظری و  عملی
6 پاتولوژی اختصاصی (2) 101466204 3 واحد نظری و  عملی
جمع واحد :  16واحد

توضیحات :
- در دروس پاتولوژی به میزان 30 درصد مباحث بصورت عملی ارائه میگردد و بدین نسبت نمره پایانی به این قسمت اختصاص داده میشود .
- در درس نشانه شناسی به میزان درصد مباحث بصورت عملی در بخشهای بالینی و در کارگاه مهارتهای بالینی ارائه میشود و به همین نسبت از نمره پایانی درس به این قسمت اختصاص داده میشود .

ترم دوم فیزیوپاتولوژی ( ترم 7)
دروس ارائه شده در ترم به شرح زیر میباشد .
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 بیماریهای گوارش 10143101 2 واحد نظری
2 بیماریهای خون 10143102 2 واحد نظری
3 بیماریهای رماتیسمی 10144201 2 واحد نظری
4 بیماریهای کلیه 10144202 2 واحد نظری
5 کارآموزی بهداشت 10141802 3 واحد عملی
6 فارماکولوژی 101434 4 واحد نظری
7 کارگاه مهارتهای بالینی 10142802 5/1 واحد عملی
جمع واحد :  5/16 واحد

توضیحات :
- به منظور توانمند سازی دانشجویان در حیطه اقدامات عملی و توانمند سازی آنها در مهارتهای بالینی در این مقطع از آموزش پزشکی قبل از ورود به دوره کارآموزی ، کارگاه مهارتهای بالینی به میزان 5/1 واحد در دانشکده پزشکی یاسوج به صورت عملی به مدت یکماه در کارگاه مهارتهای بالینی ( در مرکز EDC و بخشهای اتفاقات بیمارستانهای آموزشی ارائه میگردد )
در این درس کلیه مهارتهای بالینی عمومی مورد نیاز دانشجویان توسط مربیان آموزش داده میشود و در پایان بصورت عملی از دانشجویان امتحان گرفته شده و در صورت دارا بودن مهارت به بخش بعد معرفی میگردد .
پس از پایان دوره فیزیوپاتولوژی در صورت گذراندن تمام دروس این دوره دانشجویان به مقطع بعدی کارآموزی وارد میشوند .

دوره سوم ( مقطع کارآموزی )
این مقطع در دانشکده پزشکی یاسوج شامل 96 واحد میباشد و مدت 22 ماه طول می کشد در این دوره علاوه بر دروس کارآموزی که در بخشهای بیمارستانی ارائه میشود . بعضی دروس تئوری مانند بهداشت (4) ، اخلاق پزشکی ، پزشکی قانونی ، بهداشت (5) ، کاربرد رایانه و فنآوری اطلاعات در پزشکی ارائه می گردد .
دروس ارائه شده در این دوره به شرح زیر میباشد .
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 آمار و روش تحقیق ( بهداشت 4) 10141404 2 واحد نظری
2 اخلاق پزشکی 101444 2 واحد نظری
3 بهداشت (5) اپیدمیولوژی 10141405 2 واحد نظری
4 پزشکی قانونی 101468 2 واحد نظری
5 کاربرد رایانه و فنآوری و اطلاعات   1 واحد نظری و عملی
6 کارآموزی جراحی (1) عمومی 10147201 3 واحد عملی
7 بيماريهاي جراحي 1 10148301 5 واحد نظری
8 کارآموزی جراحی (2) بیهوشی 10147202 3 واحد عملی
9 بیماریهای جراحی 2 10148302 5 واحد نظری
10 کارآموزی جراحی (3) ارتوپدی 10147203 3 واحد عملی
11 کارآموزی جراحی (4) اورولوژی 10147204 3 واحد عملی
12 بیماریهای کودکان 101445 6 واحد نظری
13 کارآموزی اطفال 10147301 9 واحد عملی
14 کارآموزی داخلی 10147103 9 واحد عملی
15 کارآموزی داخلی قلب 10147104 3 واحد عملی
16 کارآموزی عفونی 10147105 3 واحد عملی
17 بیماریهای عفونی 101481 3 واحد نظری
18 کارآموزی اعصاب 10147106 3 واحد عملی
19 بیماریهای اعصاب 101482 2 واحد نظری
20 کارآموزی زنان 101474 6 واحد عملی
21 بیماریهای زنان و زایمان 101484 4 واحد نظری
22 کارآموزی رادیولوژی 101478 3 واحد عملی
23 کارآموزی چشم 101475 3 واحد عملی
24 کارآموزی گوش ، حلق و بینی 101476 3 واحد عملی
25 کارآموزی پوست 101470 3 واحد عملی
26 کارآموزی روانپزشکی 101477 3 واحد عملی
27 بیماریهای روانی 101487 2 واحد نظری
 

توضیحات :
در درس بهداشت (4) ( آمار و روش تحقیق ) به منظور توانمندسازی دانشجویان در انجام پژوهش در علوم پزشکی و استفاده از روشهای جستجوی مطالب و آمادگی جهت انجام پایان نامه دوره پزشکی عمومی ، طراحی یک پروژه تحقیقاتی به عنوان تکلیف قرار داده شده است و 8 نمره از نمره درس به انجام این تکلیف اختصاص می یابد .
برای طراحی این پروژه با نظارت استاد درس دانشجویان می توانند از راهنمایی سایر اساتید صاحب نظر در دانشکده استفاده کنند .
- در درس بهداشت (5) ( اپیدمیولوژی ) 20% از مباحث بصورت سمینار دانشجویی ارائه می گردد و به همین نسبت از نمره پایانی به این قسمت اختصاص داده می شود .
- درس اخلاق پزشکی بصورت کارگاه یک هفته ای با تکیه بر مباحث التزام عملی به اخلاق اسلامی در رفتار حرفه ای طبابت و رعایت متعهدانه و کامل اصول اخلاق پزشکی و رعایت ضوابط اخلاق حرفه ای پزشکی توسط اساتید صاحب نظر برگزار می گردد .
- در این مقطع دانشجویان پزشکی بایستی در کارگاه مهارتهای زندگی شرکت نمایند و در صورت ارائه گواهی شرکت معتبر در این کارگاه حق ورود به مقطع بعدی را خواهند داشت .
- در این مقطع دانشجویان بایستی در کارگاه یک هفته ای نقش پزشکان در ارتقای سلامت و ارائه خدمات سلامت که توسط حوزه معاونت سلامت برگزار می گردد شرکت نمایند و در صورت ارائه گواهی معتبر در این کارگاه حق ورود به مقطع بعدی را دارند .
- دانشجویان در این مقطع از 5/2 ماه مرخصی میتوانند استفاده نمایند ( 15 روز فروردین – 15/5 لغایت آخر شهریور ) و 15 روز در نیمه دوم مرداد ماه - پس از گذراندن تمام دروس دوره کارآموزی و ارائه گواهی شرکت در کارگاههای این دوره دانشجویان جهت شرکت در امتحان جامع پیش کارورزی معرفی میشوند و در صورت قبولی در این امتحان وارد مقطع بعد یعنی کارورزی میگردند .

دوره چهارم ( مقطع کارورزی )
این مقطع در دانشکده پزشکی یاسوج 74 واحد میباشد و بمدت 18 ماه به شرح زیر ارائه می گردد :
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 کارورزی اطفال 10149303 12 واحد عملی
2 کارورزی داخلی CCU 10149103 2 واحد عملی
3 کارورزی اتفاقات 10149102 4 واحد عملی
4 کارورزی داخلی 10149101 10 واحد عملی
5 کارورزی جراحی (1) بیهوشی 10149201 2 واحد عملی
6 کارورزی جراحی (2) عمومی 10149202 4 واحد عملی
7 کارورزی جراحی (3) ارتوپدی 10149203 2 واحد عملی
8 کارورزی جراحی (4) اورولوژی 10149204 2 واحد عملی
9 کارورزی جراحی (5) مغز و اعصاب 10149205 2 واحد عملی
10 کارورزی زنان 101494 8 واحد عملی
11 کارورزی بهداشت 10141407 4 واحد عملی
12 کارورزی عفونی 10149104 4 واحد عملی
13 پایان نامه 101469 6  واحد
جمع واحد : 62 واحد


به منظور رعایت اختیار دانشجویان در انتخاب واحدهای درسی در این دوره از دروس ذیل دانشجویان باید 12 واحد را بصورت اختیاری انتخاب نماید .
ردیف نام درس شماره درس تعداد واحد
1 کاورزی نورولوژی 10149106 4 واحد عملی ( اختیاری )
2 کارورزی گوش ، حلق و بینی 10149701 4 واحد عملی ( اختیاری )
3 کارورزی پوست 10147902 2 واحد عملی ( اختیاری )
4 روانپزشکی 101498 4 واحد عملی ( اختیاری )
5 چشم 10149601 2 واحد عملی ( اختیاری )
6 توانبخشی 10147901 2 واحد عملی ( اختیاری )
7 تغذیه درمانی   2 واحد نظری – عملی ( اختیاری )
 

- در ماه آخر دوره کارورزی دانشجویان می بایست پایان نامه خود را تکمیل و در جلسه عمومی از پایان نامه خود دفاع نمایند .

توضیحات :
- قابل ذکر است حدود 20% از آموزش دانشجویان پزشکی در تمامی بخشهای دوره کارورزی در کلینیک های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار می گردد و نمره بخش کلنیک در نمره پایانی بخشها منظور می گردد .
- در دوره های کارآموزی و کارورزی تمامی اساتید مؤظفند طرح درس و طرح دوره مربوطه را تهیه و قبل از شروع بخش به آموزش دانشکده تحویل و به اطلاع دانشجویان نیز رسانده شود .
- برنامه دوره کارورزی از زمانی اجرا خواهد شد که تعداد دانشجویان اینترن به حد نصاب برسد .
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107