بیهوشی

 

                                                                   دکترفضل اله محمد حسینی                         
           mohamadhoseini.f@yums.ac.ir 
                                              استادیار                           
                                               متخصص بیهوشی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                                                                دکترحسین هجر                         
         
                                              استادیار                           
                                            متخصص بیهوشی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                                                         دکترزهرا نیک اقبالیان                         

                    znikeghbalian@ gmail.com  

                                              استادیار                           
                                                 متخصص بیهوشی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                                                               دکترزینب علیزاده                         
           
                                              استادیار                           
                                               متخصص بیهوشی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

  

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107