سالن تشریح و مولاژ

 

دکتر رویا آریانپور

نام و نام خانوادگی

aryanpourr@gmail.com 

ایمیل

استادیار

رتبه علمی

مسئول سالن تشریح

سمت

CV

رزومه

علوم تشریحی

کروه آموزشی

 

 

 الهام عنانات

نام و نام خانوادگی

 کارشناس ارشد علوم تشریح

رتبه علمی

  کارشناس

سمت

علوم تشریحی

کروه آموزشی

 

 

 فرج اله جعفری

نام و نام خانوادگی

دانشجوی  کارشناسی ارشد علوم تشریح

رتبه علمی

 کارشناس

سمت

علوم تشریحی

کروه آموزشی

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107