اعضاء هیئت علمی

 

اعضای هیئت علمی گروه مامایی

نام و نام خانوادگی

مدرکتحصیلی

رشتهتحصیلی

رتبهعلمی

نوعاستخدام

رزومه

پست الکترونیکی

محبوبهشریفی

دکتری

بهداشت باروری

مربی

رسمیقطعی

دریافت رزومه

msharifi75@yahoo.com

میتراصفری

کارشناسارشد

مامایی

استادیار

رسمیقطعی

دریافت رزومه

Mitra_safarir39@yahoo.com

فاطمهگودرزی

کارشناسارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Godarzi56@yahoo.com

فاطمه حکمتزاده

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Sf.hekmatzadeh@yahoo.com

پرستوراد

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

parastou.rad@ gmail.com

فاطمه محمودی

کارشناس ارشد

مامایی

مربی

پیمانی

دریافت رزومه

Fatemeh.mahmoodii66@gmail.com

دکتر سعادت پرهیزگار

دکتری

بهداشت باروری

دانشیار

رسمیقطعی

دریافت رزومه

parhizkarsa@yahoo.com

فاطمه بازرگانی پور

دکتری

بهداشت باروری

استادیار

پیمانی

دریافت رزومه

f.bazarganipour@gmail.com

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107