بیوشیمی بالینی

 

                                            دکترعلی میرزایی                         
           mirzaee3a2003@yahoo.com
                  دانشیار
                            دکترای تخصصی بیوشیمی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                            دکترهیبت اله صادقی                         
          hsadeghim@yahoo.com
                                              استاد                           
                                     دکترای تخصصی بیوشیمی
                  CV
                  برنامه هفتگی

 

                                            دکترمحسن نیک سرشت                         
                 nikmohsen65@gmail.com
                    دانشیار
                                        دکترای تخصصی بیوشیمی
                    CV
                     برنامه هفتگی

 

                                        دکترامیرحسین دوستی مطلق                         
           amirhosseindoustimotlagh@gmail.com
                                              استادیار                          
                                          دکترای تخصصی بیوشیمی
                    CV
                   برنامه هفتگی

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107