بیوشیمی بالینی

 

                                            دکترعلی میرزایی                         
           mirzaee3a2003@yahoo.com
                  دانشیار
                            دکترای تخصصی بیوشیمی-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                            دکترهیبت اله صادقی                         
          hsadeghim@yahoo.com
                                              استاد                           
                                     دکترای تخصصی بیوشیمی
                  CV
                  برنامه هفتگی

 

                                            دکترمحسن نیک سرشت                         
                 nikmohsen65@gmail.com
                    دانشیار
                                        دکترای تخصصی بیوشیمی
                    CV
                     برنامه هفتگی

 

                                        دکترامیرحسین دوستی مطلق                         
           amirhosseindoustimotlagh@gmail.com
                                              استادیار                          
                                          دکترای تخصصی بیوشیمی
                    CV
                   برنامه هفتگی

 

 

 

 

   دانلود : BIO_LIST__PZ__96___DISIPLIN.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : BIO_HORMON__&__KIDNEY.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : BIO__HAFTEH__97__I.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : BIO__96__KELASI.pdf           حجم فایل 222 KB
خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107