انگل شناسی و قارچ شناسی

 

                                  دکترعبدالعلی مشفع                         

                         amoshfea@yahoo.com          

                                              دانشیار                           
                        دکترای تخصصی انگل شناسی- مدیرگروه
                     CV
              برنامه هفتگی

 

 

 

                                        دکترامین قطعی                         
         ghateea1980@gmail.com 
                                              دانشیار                           
                            دکترای تخصصی انگل شناسی             
                    CV
                      برنامه هفتگی  

 

 

                          دکترصادق نوری پور                         
 nooripoor8561@gmail.com       
                                          استادیار                           
                             دکترای تخصصی قارچ شناسی             
               CV
                 برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107