گروه زنان

 

              دکترشهین تاج آرامش                         

                    Mhd-16@yahoo.com 

                    استادیار                           
             متخضض زنان و زایمان-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                              دکترپروین السادات اسلام نیک                          
           P.Eslamnik284@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                                  متخصص زنان و زایمان
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترپروین غفاری                         

            pnghaffari@yahoo.com

                                              استادیار                           
                                               متخصص زنان و زایمان
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترسروگل شهریور                         
           Shahrivars1385@gmail.com
                                              استادیار                           
                                                متخصص زنان و زایمان
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترراضیه وندا                         

                Ra.vanda@yahoo.com 

                                              استادیار                           
                                               متخصص زنان و زایمان
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107