داخلی

 

 

                                              دکتررزینا عباسی لرکی                         
           nilohamd@yahoo.com
                                              استادیار                           
                     متخصص داخلی- فوق تخصص نفرولوژی
                CV
               برنامه هفتگی

 

                                            دکترهادی غفاری                         
                   hghafari54@gmail.com
                                            استادیار                           
                                     متخصص داخلی
              CV
             برنامه هفتگی

 

                                              دکترفرشاد فریدونی                         
           f.feridouni@gmail.com
                                              استادیار                           
                    متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش
                 CV
                    برنامه هفتگی

 

                                              دکترآرش آریا                         
                  Arya91842@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                          متخصص داخلی
                     CV
                       برنامه هفتگی

 

                                              دکتررضا قادری                         
           rezaghaderi1355@gmail.com
                                              استادیار                           
                                        متخصص داخلی
                     CV
                  برنامه هفتگی

 

                                              دکترسجاد حسن زاده                      

             sajad.hassanzadeh@gmail.com

                                              استادیار                           
                                           متخصص داخلی
                  CV
                   برنامه هفتگی

 

                                              دکترامیرحسین کجوری                         
          
                                              استادیار                           
                  متخصص داخلی-فوق تخصص ریه ،آسم و آلرژی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترمسلم صداقت طلب                         
          Moslem.sedaghattalab@gmail.com
                                              استادیار                           
                                               متخصص داخلی
                     CV
                      برنامه هفتگی

 

                                              دکترمریم زارعی نژاد                         

              mzareinezhad@gmail.com 

                                              استادیار                           
                                               متخصص داخلی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکتراسحاق مرادی شیبانی                         
           
                                             استادیار                           
                                                 فوق تخصص غدد
                     CV
                      برنامه هفتگی

 

                                              دکترفاطمه زاده باقری                         
          
                                              استادیار                           
                           متخصص داخلی - قلب و عروق
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترحسین نیلی                         
           
                                              استادیار                           
                      متخصص داخلی- فوق تخصص گوارش
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107