جراحی

 

                                              دکترسعادت محرابی                         
         Dr.S.meh544@gmeil.com
                                         استادیار                                 
                    فوق تخصص جراحی توراکس-مدیرگروه
    CV
       برنامه هفتگی

 

 

                                              دکتررضا حسین پور                         

                     r_hosseinpour@yahoo.com 

                                              استادیار                           
                                            جراح عمومی
                CV
                  برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترابراهیم حاتمی پور                         
          hatamipoor@yahoo.com
                                       دانشیار                          
                                   فوق تخصص جراحی پلاستیک
          CV
               برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترشیروان سلامی نیا                         

                     ssalminia@yahoo.com 

                                              استادیار                           
                        فوق تخصص جراحی قلب و عروق
              CV
                برنامه هفتگی

 

 

                                              دکتراردوان شهبازی فر                         

                 shahbaziardavan@yahoo.com 

                                           استادیار                           
                                              جراح عمومی
              CV
                برنامه هفتگی

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107