اعضای هیئت علمی

 

 

                                              دکترعلی کشتکاری                         
          
                                              استادیار                           
  متخصص اطفال-فوق تخصص گوارش اطفال-مدیرگروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترفرخ فرخ نیا                         
           sr.farokhnia@gmail.com
                                              استادیار                           
               متخصص اطفال- فوق تخصص نفرولوژی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکتررضا عباسی                         

                   Abbasir86@yahoo.com 

                                              استادیار                           
    متخصص اطفال-دستیار فوق تخصصی آسم و آلرژی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                       دکترعبدالکریم قدیمی مقدم                         

                         dr_karim56@yahoo.com 

                                              استادیار                           
                 متخصص اطفال-فوق تخصص عفونی اطفال
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکترکامبیز کشاورز                         

               kmbz_ped86@yahoo.com 

                                              استادیار                           
            متخصص اطفال-دستیار فوق تخصصی قلب اطفال
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                              دکتربهرام محمدی                         
          drmohammadi114@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                           متخصص اطفال
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107