میکروب شناسی و ایمنی شناسی

 

 

                                    دکتراصغر شریفی                         

                        Asghar sharifi@yahoo.com           

                                              دانشیار                           
                           دکترای تخصصی باکتری شناسی-مدیرگروه
                     CV
                   برنامه هفتگی

 

 

                                         دکترمجید خسروانی                         

                                     khosravanizus@ yahoo.com            

                                              دانشیار                           
                                    دکترای تخصصی ویروس شناسی
                     CV
                   برنامه هفتگی

 

 

                                  دکترسید سجاد خرم روز                         
khoramrooz@gmail.com
                                              دانشیار                           
                                   دکترای تخصصی باکتری شناسی             
                     CV
                  برنامه هفتگی  

 

 

                                              دکترقاسم قلم فرسا                         
                              Ghasem_ghalamfarsa@yahoo.com            
                                              استادیار                           
                                           دکترای تخصصی ایمنی شناسی             
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107