علوم تشریح

 

 

                                            دکتررضا محمودی                         

                   rmoehmoudi40@yahoo.com 

                                              استاد                           
                                      دکترای تخصصی آناتومی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                            دکترحمداله دلاویز                         
           nilohamd@yahoo.com
                                              استاد                           
                                     دکترای تخصصی آناتومی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                                            دکترامراله روزبهی                         

                     aroozbehi@yahoo.com 

                                              دانشیار                           
                                      دکترای تخصصی آناتومی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                             دکترمهرزاد جعفری برمک                         
           mehrzadj14@gmail.com
                                              استادیار                           
                                      دکترای تخصصی بافت شناسی            
                     CV
                برنامه هفتگی

 

                                              دکترامیرقنبری                         

                 amirghanbari52@yahoo.com 

                                              استادیار                           
                                     دکترای تخصصی آناتومی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

                               دکتررویا آریانپور                         
         aryanpourr@gmail.com
                                                                         
                                     دکترای تخصصی آناتومی             
                     CV
                         برنامه هفتگی

  

 

 

 

 

 

 

آدرس: یاسوج - میدان امام حسین (ع) دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 6078 - 3334 - 074
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107