روانشناسی

 

                                  دکترشیرعلی خرامین                         

             sapootang@yahoo.com 

                                           دانشیار                           
                     دکترای تخصصی روانشناسی -مدیرگروه             
                   CV
                   برنامه هفتگی

 

 

                   دکترمحمد ملک زاده                         
mzh541@yahoo.com   
                          استادیار                           
                          دکترای تخصصی روانشناسی
 CV
برنامه هفتگی

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107