فارماکولوژی

 

 

 

                                            دکترمحمد شریف طالبیان پور                         
           Taleb_84@yahoo.com
                                              دانشیار                           
                                   دکترای تخصصی فارماکولوژی- مدیر گروه
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                            دکترمحمد رضا نیک بخت                         

                     m nikbakht@yahoo.com 

                                              استاد                           
                                      دکترای تخصصی فارماکولوژی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                      دکترجعفر نیک بخت                         
          
                                         استادیار                           
                                    دکترای تخصصی فارماکولوژی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

                                              دکترحسین صادقی                         
           h_sadeghi_m@yahoo.com
                                              دانشیار                           
                                  دکترای تخصصی فارماکولوژی            
                     CV
                         برنامه هفتگی  

 

 

                                            دکترمحبوبه منصوریان                         
          Mansourian_l2003@yahoo.com
                                              استادیار                           
                                    دکترای تخصصی شیمی دارویی
                     CV
                         برنامه هفتگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107