ریاست دانشکده

 

                                            دکتر سید محمدرضا ربانی                         
            smrrabani@yahoo.com
                                              دانشیار                           
                                     رئیس دانشکده پزشکی             
                     CV
                         اورولوژی  


روسای قبلی دانشکده  به شرح زیر می باشند:

1- دکتر میترا محدث از سال 1376 تا 1377
2- دکتر سعیده حق بین از سال 1377 تا سال 1380
3- دکتر بهداد ندیمی از سال 1380 تا سال 1382
4- دکتر محمد رضا نیک بخت از سال 1382 تا سال 1383
5- دکتر علی محمدی از سال 1383 تا سال 1387

6- دکترعبدالعلی مشفع   از سال 1387 تا سال 1393

 

 

خیابان شهید دکتر قربانعلی جلیل – جنب بیمارستان امام سجاد (ع) – پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی – دانشکده پزشکی - تلفن: 07433230290 فکس: 07433235153
تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107